Regulacions del Decret llei 10/2020 pel que fa a les juntes de propietaris

27 | 04 | 2020

T'expliquem com l'Estat d'alarma vigent afecta a la celebració de les Juntes de Propietaris.

Sembla que l'Estat d'Alarma vigent a Espanya s'aixecarà el dissabte 9 de maig. Llavors començarà una "desescalada reversible" en funció de les dades d'evolució de l'epidèmia. Per cert, en aquest link donem recomanacions d'higiene per evitar el contagi

En aquest article, analitzem com afecta el Decret Llei 10/2020, de 27 de març  a la suspensió i els requisits de votació i aprovació de decisions urgents sempre sota estrictes condicions de seguretat jurídica.

Així, l’article 4 d’aquest Decret Llei fa referència, en el marc de les “Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del Dret civil català" a  les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal.

Pel que fa a les Comunitats de Propietaris regula diferents aspectes:

El Decret Llei assenyala expressament que les disposicions s’han d’entendre vigents des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i fins que no s’aixequi el mateix.

Suspensió de iure i de facto dels terminis per la convocatòria de les Juntes:  a partir del 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.

Reunions convocades que s'havien de celebrar durant l’estat d’alarma:

a.- Suspensió: "Les reunions ja convocades que s'hagin de celebrar durant la vigència d'aquest estat d’alarma resten suspeses i s'han de tornar a convocar dins del mes següent al seu aixecament. Es preveu una excepció per a aquelles convocades abans de la publicació del Decret Llei:  la possibilitat de dur-les a terme per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que restin garantides quatre condicions:  

a) La identificació fefaent dels assistents.

b) La continuïtat de la comunicació.

c) La possibilitat d'intervenir en les deliberacions.

d) L'emissió del vot (d’acord amb les previsions de l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya).

“”312-5.2. Los estatutos de las personas jurídicas pueden establecer que los órganos puedan reunirse por medio de videoconferencia o de otros medios de comunicación, siempre que quede garantizada la identificación de los asistentes, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. En este caso, se entiende que la reunión se celebra en el lugar donde está la persona que la preside.”

Aquesta excepció es podria aplicar,  s’hagi previst o no, la utilització de la videoconferència o altres mitjans de comunicació als Estatuts de la comunitat corresponent.  

b.-  Adopció d’acords sense reunió. S’admet també la possibilitat d'adoptar acords sense reunió, a instància de la persona que presideix la Junta.

Aquests acords es podrien prendre mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre  que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat (d’acord amb les previsions de l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya).

“Artículo 312-7 Acuerdos adoptados sin reunión

Los estatutos, como excepción a lo dispuesto por el Artículo 312-5, pueden establecer, con la extensión que consideren adecuada, la posibilidad de adoptar acuerdos mediante la emisión del voto por correspondencia postal, comunicación telemática o cualquier otro medio, siempre que queden garantizados los derechos de información y de voto, que quede constancia de la recepción del voto y que se garantice su autenticidad. Se entiende que el acuerdo se adopta en el lugar del domicilio de la persona jurídica y en la fecha de recepción del último de los votos válidamente emitidos.”

Donada la situació excepcional, sense que serveixi de precedent, la presa d’acords sense reunió es podria aplicar independentment que estigui prevista als Estatuts de la comunitat corresponent.

Aquest és tot el contingut del decret que voliem analitzar perquè aborda i respón a les comprensibles preguntes que la sobtada irrupció del COVID-19 pot haver causat entre els propietaris de les finques que administrem.

De tota manera, a Feliu, estem alerta per si sorgeix qualsevol imprevist i, en concret, els nostres administradors/es són a la seva disposició per qualsevol dubte addicional.

"Feliu a favor teu".