Quins impostos ha de pagar una persona sigui resident fiscal o no?

22 | 07 | 2019

Quan arribes a un Estat agraeixes que algú te expliqui les teves obligaciones fiscals. 

A Finques Feliu entenem que col·laborar de forma honesta amb altres empreses és un plus per al client. En aquesta ocasió per a les traduccions: alemanya, francesa i holandesa comptem amb la generosa col·laboració de @eliteinmobiliaria empresa establerta a Màlaga.

Benvingut!. Ets expatriat?: t'ajudem. Primer de tot hem de aclarir que en termes fiscals la paraula "estranger" no s'aplica. Així, el correcte és parlar de "resident fiscal", si vius més de 183 dies a Espanya si, per contra, no superes el mig any, NO ets resident fiscal. En aquest sentit, un espanyol també pot ser no resident fiscal. Per a tallar d'arrel qualsevol confusió d'ara en endavant les paraules: "estranger" i "nacional" han estat evitades.

 Per a entrar en matèria et posem el link d'Hisenda amb els requisits que estableix per a considerar-te resident fiscal.

Ets d'un Estat de la Unió Europea? et donem el link al Reial decret 240/2007 sobre: "Entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu".

T'explicarem la regulació dels permisos de residència. Tingues present que les teves obligacions tributàries neixen de si ets una persona física o jurídica i resident o no resident fiscal. El primer és tenir clar què estableix el Dret Internacional, segons aquest, tots els Estats tenen la competència de determinar: els requisits per a obtenir els Permisos de residència,  de quins tipus són els mateixos i les lleis nacionals que els regeixen.

Com obtens els permisos de residència?  En el cas espanyol els que es poden atorgar són de dos tipus: 

1. Temporal: 

- Vàlid entre els noranta (90) dies i els cinc (5) anys. Els requisits per a aquest permís són:  disposar de mitjans de vida suficients per a atendre les seves despeses de manutenció i estada, incloent, si escau, els de la seva família, durant el període de temps pel qual el sol·liciti, sense necessitat de realitzar activitat lucrativa. 

2. Permanent:

- Vàlid per a qui hagi residit legalment i de forma continuada en territori espanyol durant cinc (5) anys. Important del període mínim de 5 anys es descompten les sortides a:

a) Les absències per períodes de vacances.
b) Les absències de fins a sis mesos, sempre que sumades no superin un total d'un any.
c) Les absències, degudament justificades, realitzades per motius familiars o d'assistència sanitària.

Ara t'expliquem les teves obligacions fiscals. 

1. Qüestions prèvies:

1.1 Extensió de l'any fiscal espanyol: de gener a desembre.

1.2 Terminis de pagament:  entre l'1 de maig i el 30 de juny del pròxim any. A Espanya sempre presentem, l'any actual, els impostos de l'any anterior. 

1.3 Estar identificat és necessari: siguis resident o no, per a pagar els teus impostos necessites tenir un número NIE el explica Balcellsgroup.

2. Impostos per a persones físiques de nacionalitat no espanyola amb residència fiscal a Espanya:

Recorda: has de contribuir a mantenir els serveis públics, dels quals, dit sigui de pas, també et beneficies.  Amb aquest objectiu et trobes subjecte als mateixos impostos (IVA, Societats, Impostos sobre Béns immobles etc). El que canvia i, expliquem a continuació, són determinades facilitats feia els ciutadans procedents d'un altre Estat.   

2.1 Imposat renda persones físiques: es paga igual que un resident fiscal sí que portes més de 183 dies a Espanya. 

2.2  popularment conegut com a 'Llei Beckham';

"Les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya podran optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR), durant el període impositiu en què s'efectuï el canvi de residència i durant els cinc períodes impositius següents". Quins són els requisits per a acollir-se a ella?: gabinetegestor ens ho explica amb detall.    

2.3 Contribució al règim general de la Seguretat Social:  

Espanya té un organisme per a gestionar l'Estat del Benestar i sostenir-lo.

3. Impostos per a persones físiques estrangeres sense residència fiscal a Espanya:

3.1 Imposat renda persones físiques:

Ens ho explica Hisenda amb la seva normativa més recent, és a dir, Reial decret 5/2004. Paguessis únicament pels ingressos que com a treballador hagis generat a Espanya i, ho faràs a un tipus fix del 25% sobre l'ingrés brut. 

3.2 Formularis per a pagar diversos impostos:

Imposat Valor Afegit (IVA o VAT en Inglés), Imposat Successions i Donacions (ISD), Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), i Actes Jurídics Documentals  (AJD).  Aquí tens el link corresponent que agrupa tota la informació pots fer click i es despleguessin els models necessaris.

3.3 Dividends i altres rendiments derivats de la participació en els fons propis d'una entitat, interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis i guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions d'elements gravades al 19% en 2019. Informació procedent de CEF.

3.4 Un cas especial: obtenir la nacionalitat gràcies a obtenir la "Golden Visa".

Espanya dóna el passaport a estrangers a canvi de les inversions que enumerarem: anota els requisits per a rebre la "Golden Visa"?  

    Invertir un mínim de 500.000€ en:

    habitatge lliure de càrregues. Aquí Feliu t'ajuda a adquirir una casa de somni  

    Una inversió inicial de capital per un valor igual o superior a un milió de € en:

 -  Dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.
  - Fons d'inversió.
  - Accions o participacions socials de societats de capital espanyoles amb activitat real de negoci.
   

Dos milions de € en:

- títols de deute públic espanyol.

- un projecte empresarial que vagi a ser desenvolupat a Espanya i que sigui acreditat com d'interès general. Per a això últim es requereix el compliment d'almenys una de les següents condicions.
- la creació directa de llocs de treball.
- la Realització d'una inversió amb impacte socioeconòmic de rellevància en l'àmbit geogràfic en el qual es vagi a desenvolupar l'activitat.
 - Alguna aportació rellevant a la innovació científica i/o tecnològica.

En resum:

1. Com a resident fiscal procedent d'un altre Estat el règim fiscal espanyol és menys complex - i menys costós - per a tu. Encara així pagar impostos és un deure cívic (únicament estàs exempt en cas de no ingressar 22.000€ anuals) 

2. La "frontera" entre ser resident fiscal i no ser-ho és: residir més de 183 dies a Espanya

3. La 'Llei Beckham': ofereix incentius fiscals als no residents fiscals

4. A Espanya és possible obtenir el passaport realitzant inversions de més de 500.000€ en territori espanyol

Esperem haver-te ajudat a desentranyar la complexitat del nostre sistema fiscal. Així i tot, no dubtis a consultar-nos.