Com aconseguir el cessament d'activitats molestes a la comunitat de propietaris?

17 | 10 | 22
| Consells per tu
  • Normes de convivència Blog

1. El concepte de comunitat de propietaris 

Citem el web Mundojuridico.com per definir "comunitat de propietaris" (en endavant CP): "conjunt de persones físiques o jurídiques titulars -conceptes 34 i 35 del nostre glossari immobiliari- de la propietat exclusiva d'un producte immobiliari privatiu (habitatge, local oficina o plaça de pàrquing) i en paral·lel titulars de la propietat compartida d'elements comuns (jardins, terrasses, escales, passadissos, etc.)". En aquest text abordarem els enfrontaments greus als espais interiors o exteriors de la CP.

2. Quins són els quatre factors principals perquè neixi un conflicte interpersonal?

a) Diferències de valors:

Així no totes les persones donen importància a les regles. La resposta adequada a aquest punt és saber si la CP ha aprovat en Junta de Propietaris unes normes internes i de ser així complir-les. Què passa si no existeix un reglament intern a la CP? Provisionalment, hem d'arribar a un compromís com a solució duradora, demana la convocatòria d'una Junta per votar i aprovar un reglament clar alhora que exhaustiu.

b) Diferències d' interessos:

Per posar un cas comú, els propietaris de la planta baixa no volen contribuir al pagament de la instal·lació de l'ascensor. Per raons evidents al setzè pis insisteixen que aquesta inversió és imprescindible i que tot propietari hi ha de contribuir.

La resposta correcta la va fixar el Tribunal Suprem en establir que: "la instal·lació d'un ascensor i les despeses extraordinàries han de ser costejades per tots els propietaris".

c) Diferents maneres en què valorem l' impacte d' un mateix factor.

En abstracte, molts estem d'acord que el soroll és un problema.  Ara bé, mentre un pianista necessita tocar, el familiar d'un malalt no ho desitja, s'ha de buscar un acord. Aquí és crucial assenyalar que en cas que l'instrument es toqui sense superar els decibels legals i a les hores adequades no hi ha retret legal possible.

d) Aficions:

Celebrar festes a la comunitat és un plaer per a algunes persones, per contra, per a altres un suplici.

Aquest és un punt que recomanem que consti explícitament en el reglament de la CP. En tot cas, la Junta de Propietaris ha de ser informada de la celebració i, al final, votar al respecte i, d' aprovar-se, s' ha d' informar amb cartells visibles a la CP de l'esdeveniment.

3. Qui i per què està facultat per tancar l'enfrontament?

Un tercer imparcial, amb autoritat reconeguda per la societat i, és clar, per les parts en conflicte.

El concepte "d'autoritat" és força inexacte. En canvi, la distinció romana entre "auctoritas" i "potestas" explica molt millor per què les persones renunciem a imposar els nostres interessos, deleguem en un tercer la mediació i acceptem un pacte amb el qual no guanyem totalment.  A continuació definim ambdós conceptes:

- Auctoritas: "legitimitat moral, que sorgeix de ser equànim, en sospesar les raons de les parts, alhora que, just quan toca mediar o dictar sentència."

- Potestas: "legitimitat emanada de tenir o una posició guanyada com cal en l'Administració Pública o d'imposar-se per la força als altres".

Tant el bon administrador de finques com el bon jutge s'han de llaurar un prestigi personal i professional per tenir "auctoritas".

4. Com reclamar legalment la cessació de les conductes lesives d'un propietari -o del seu inquilí-?

 

Acudir a la justícia és un recurs que recomanem usar únicament després de recórrer a:

- El diàleg directe amb qui causa les molèsties

- La mediació de l' Administrador de Finques

- Les advertencies per carta de l' Administrador a la persona que causa la molèstia

Llavors sí que haurem de denunciar la seva conducta davant la justícia.

Convé que abans de fer-ho coneguis quines disposicions legals t'emparen davant de conductes molestes i com ho fan.

A Catalunya s'ha d' invocar el Codi Civil Català.

A l'article 553.40.1 precisa: "Els propietaris i els ocupants no poden fer en els seus elements privatius, ni en la resta de l'immoble, activitats contràries a la convivència normal de la Comunitat o que malmetin o facin perillar l'immoble. Tampoc no poden dur a terme les que els estatuts, la normativa urbanística o la Llei exclouen o prohibeixen de forma expressa."

A la resta d'Espanya el text de referència serà la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU).

L'article 7.2 de la LAU estableix: "Al propietari i a l'ocupant del pis o local no els està permès desenvolupar-hi o a la resta de l'immoble, activitats prohibides als estatuts, perjudicials per a la finca o que contravinguin les disposicions generals sobre activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.

Finques Feliu treballa per a la teva tranquil·litat.